خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

شهر ییلاقی خضری دشت بیاض،پیشانی سرسبز خراسان جنوبی

خضـــری شهــــر آرزوهـــا(2)

" حسن خسروی خضری "
در"محــرّم" شهیــدخواهیــم شــد
مردمانـی جــدیــد خواهیـــم شــد
حـقّ خـود از عَلَـم طلـب خواهیـــم
درحسیــن نـاپـدیـدخـواهیــم شــد
غــافــل از خــدا،صــــدا نــزنیـــــم
در رسیـدن،شـدیــد خواهیــم شـد
بــا ســرایــش ز بیـت استحقــــاق
شعــرنــابِ نـویــد خـواهیــم شــد
خضـــریـایـی ،چــو دانــۀ زنجیــــــر
هر طلسمـی،کلیـد خواهیــم شد
بــــا عنــایتـــــی ز عاشــــــــــورا
جـایـی از سـررسیـد خواهیـم شد

پیوندها

شهرآرزوها

حسن خسروی خضری | سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳ ب.ظ  خضری

تردید نداشته باش

روزی پروانه خواهیم شد

بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

اینجـا قلبِ قائنـات است

 " مرکـز بخش نیمبلـوک "

خضـــــــــــری دشتِ بیــــاض(قطب کشاورزیِ صنعتی در خراسان جنوبی)

جمعیّت شهـــــــر ؛ 8941 نفــــــــــر

قدمهایت را مهربان بردار

شاید قدمهایت رد پای خضر را دنبال کنند

سکوتی به وسعتِ پرواز حکمفرماست

پرواز برای رسیدن به آرزو

نیاز به پرزدن نیست،پلکهایت را آهسته روی هم بگذار و نیاز را زمزمه کن

دلت را به آستانۀ عشق نزدیکتر می کند...

شهر خضری

تــــــــو کوچـــــه هــــــای واژه،خـــدا رو پیــــــدا کـــــردم

حـرفِ خ رو از خــــدا، یــــواشــی منهـــــــــــــا کــــردم

اونــــو کنــــار گذاشتــم،شـــاید بـــه کـــارم بیــــــاد

تـــو شـــبِ آرزوهــــــا ، بــــــه انتظــــارم بیــــــاد

دوبــــــاره تـــوی کوچــــه ، دنبــــال واژه بـــودم

مـن از میـــان روضـــه ، حـــرفِ ض رو رُبــــودم

واژهٔ بــا حـــرفِ ض ، به سختــی گیـــــرم اومد

قدرشــــو من میدونم ، گذاشتمـش تــو سبـد

رفتیــم تــوی محلّــه ، با بچّـــه هــای ییـلاق

 به هرکسی رسیدیم ،راستی رو کردیم سـراغ

راستــی رو پیـــدا کــردیم ، تــو کـوچــهٔ صداقت

ر رو گرفتیــــم ازش ، گذاشتیمــش تـــو پـــاکــت

دنبـــال یک دونـــه یـــا ، رفتیـــم ســــــراغ دریــــا

دریـــا بـــا آغـــوشِ بــــاز ، داد بهمـــون حــرفِ یـــا

حالا دیگـــــه خوشحــــالیـــم ، با چنـد تـا حرفِ تـــازه

حــرفهـــایی کــــــه آرزو ، خیلــــی بهــش نیــــــــازه

  کنــار هـــم گذاشتیـــــــــم ، حــرفــا رو بـــــا حوصلــه 

واژهٔ رؤیـــای مـــــــا ، هــــــم سبــزه هـــــم خوشکلـه

خضــــری چقـــــــدر قشنگـــه ، قربـون حرفاش برم

بـــــرای آرزوهـــاش ، مـــی بـــرمـش تــــا حــرم

  • حسن خسروی خضری

سال یکهزاروسیصدونودوهفت؛سالِ برون رفت . . .

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۱۵ ب.ظ

خضری شهرآرزوها

  • حسن خسروی خضری

لحظۀ رؤیایی " سروده 91/08/16 "

حسن خسروی خضری | چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۷:۲۲ ب.ظ

خضری شهرآرزوها

یه روزی ترانه های من چراغونی نبود

توی باغچۀ دلم فرصتِ مهمونی نبود...

پونه و پروانه ها احساسِ آبی نبودن

جمله های چشم من خیلی حسابی نبودن...

اومدم وبلاگ خضری رو بهانه تر کنم

تا شقایق با ترانه های دل سفر کنم

با دلم سمت علفهای خدا سجده کنم

وقت عاشق شدنه خودم رو آماده کنم

قرآن ذهنمو بردارمو مریم بخونم

توی احوال خودم سرودِ زمزم بخونم

سورۀ ناسو بیارم تو دلم جاری کنم

کلبۀ خضری رو با آیه ها معماری کنم...

نمیدونم که خدا چرا داره دیر میکنه

غروب عاشقی رو تو خضری دلگیر میکنه

چندتا گیلاس و انار،قصۀ امسال منه

بارش ابر بهار، نیمه شبی حال منه

سرِشب قراره من خدا رو مهمون بکنم

جای شیرینی و کیک،انارو دون دون بکنم

دلشو دست بزنم مِهرشو زنبیل بکنم...

لحظۀ رؤیاییِ قلبمو تحویل بکنم

خضری شهرآرزوها

  • حسن خسروی خضری